Identiteit

Wij zijn de Hervormde Gemeente in Voorthuizen

Ons vaste fundament

Wij geloven in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn Zoon, die als mens naar ons toe gekomen is om ons te redden. En we geloven in de Heilige Geest, die ons troost en tot Christus leidt. Samen zijn zij drie-enig God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus het eeuwig leven geeft aan ieder die in Hem gelooft (Johannes 3:16) en dat Hij de enige weg is tot verzoening met God.

Dit geloven wij, omdat we dat leren uit de Bijbel, Gods Woord waarin Hij zich aan ons openbaart.

Onze overtuiging

We herkennen Gods trouw door generaties heen. We bouwen voort op het geloof en de traditie van wie ons zijn voorgegaan, specifiek binnen de reformatie. Wij hechten aan de klassieke belijdenisgeschriften, waarin wordt verwoord wat wij geloven. Tegelijk realiseren we ons dat dit telkens weer vraagt om vertaling en actualisering naar onze huidige tijd en context.

We weten ons als gemeente verbonden met Israël, het volk van God. De Heere heeft Zich op een bijzondere manier verbonden aan dit volk, waaruit ook Jezus de Messias is voortgekomen.

Wij geloven dat God man en vrouw geschapen heeft en dat Hij het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld. Wij volgen deze instelling, temeer omdat het huwelijk een beeld is van het verbond tussen Christus en Zijn gemeente.

In de doop aan jonge kinderen strekt God Zijn hand liefdevol uit over hun leven en daarmee begint Hij Zijn verlossend werk in hun leven. Wij dopen de jonge kinderen van de gemeente omdat we hierin een teken zien van het doorgaande verbond van God met Zijn gemeente.

Het Heilig Avondmaal is ingesteld voor wie hartelijk in Jezus Christus geloven en dat hebben beleden ten overstaan van Zijn gemeente. Door aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, belijden we dat we onze verlossing buiten onszelf in Jezus Christus zoeken en dankbaar voor Hem willen leven.

Wij zijn mensen met tekortkomingen die leven in een gebroken wereld. We onderkennen dat de keuze tegen God sinds de zondeval in onze natuur zit. Dat heeft geleid tot zonde, pijn, misstanden en gebrokenheid in alle facetten van ons bestaan en onze maatschappij. Van onszelf zijn wij niet op zoek naar een relatie met God, maar het is God die in Zijn genade zowel het willen als het werken in ons voortbrengt.

Onze roeping

We willen leven in overeenstemming met Gods wil, zoals Hij dat in de Bijbel bekendmaakt: Hem lief te hebben boven alles en onze naasten lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. Dit vraagt om dagelijkse toewijding, schuldbelijdenis en bekering.

We doen ons best om anderen tot Jezus te leiden, zoals Hij ons opdraagt in Mattheüs 28: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

We streven ernaar om actief gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen in onze maatschappij en wereld.

We zijn geroepen tot gewetensvol rentmeesterschap over Gods mooie schepping.

Het is essentieel om het geloofsgesprek te voeren over alle terreinen van ons leven en onze maatschappij, onder meer over medische, ethische en relationele vraagstukken. We zoeken daarbij naar Bijbelse antwoorden op soms moeilijke vragen. Daarbij respecteren we elkaar en we accepteren dat we soms van mening kunnen verschillen.

Hoe we dat vormgeven

We zijn als gemeente deel van Gods wereldwijde kerk. We geloven dat we elkaar nodig hebben om samen de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Christus’ liefde te leren kennen (Efeze 3:18). Daarom komen we regelmatig bij elkaar.

In de zondagse eredienst staat Gods Woord centraal. We komen iedere zondag bij elkaar

  • om te worden onderwezen en opgebouwd door profetische, diepgaande en eigentijdse prediking.
  • om de spiegel voorgehouden te krijgen hoe we (moeten) omgaan met actuele vragen en situaties
  • om God te eren met onze liederen, met de teksten van psalmdichters maar ook met nieuwe liederen die het verlossende werk van Jezus Christus bezingen.
  • om na de kerkdienst elkaar te ontmoeten, met elkaar mee te leven en de onderlinge verbondenheid in stand te houden.

Daarnaast zoeken we elkaar met regelmaat op om

  • voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen en bemoedigen (pastoraat)
  • samen te groeien in geloof en onderlinge verbondenheid (bijbelkringen, jeugdwerk)
  • actief te werken aan gerechtigheid en barnhartigheid in de maatschappij (diaconaat)
  • goed te spreken van onze Heer en het evangelie bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen (missionair werk)

We streven ernaar om bij dit alles de rijke verscheidenheid aan talent, gaven, geloofsbeleving, achtergrond en identiteit over de volle breedte van de gemeente ruimte te geven en in te zetten.

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag