ANBI informatie

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over bestuurssamenstelling, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, activiteiten en voorgenomen bestedingen, staat van baten en lasten van 2 jaar, begroting en toelichting daarop. Eerst wordt de informatie van het College van Kerkrentmeesters vermeld, daarna die van het College van Diakenen.

Naar KRMNaar Diaconie

College van Kerkrentmeesters

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Voorthuizen
RSIN/Fiscaal nr.: 002714693
Inschrijvingsnr. KvK: 76381846
Bankrekening: NL30 RABO 0366 351 346
Website adres: https://hervormdvoorthuizen.nl/kerkrentmeesters/
E-mail: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl
Adres: Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen

College van Diakenen

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen
RSIN/Fiscaal nr.: 004873038
Inschrijvingsnr. KvK: 76381978
Bankrekening: NL 54 RABO 0366 3583 83
Website adres: https://hervormdvoorthuizen.nl/diaconie/ 
Email: diaconie@hervormdvoorthuizen.nl
Adres: Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen
Postadres: Postbus 160, 3780 BD Voorthuizen
Telefoonnummer: 0342 478 124

College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Voorthuizen
RSIN/Fiscaal nummer: 002714693
Inschrijvingsnummer KvK: 76381846
Website adres: https://hervormdvoorthuizen.nl/kerkrentmeesters/

 

E-mail: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl
Adres: Kerkstraat 35
Postcode: 3781 GA
Plaats: Voorthuizen

De Hervormde gemeente te Voorthuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Zolang men zich kan heugen, is de Hervormde gemeente van Voorthuizen van gereformeerd beginsel. Het gemeentelijke leven, met als hart de erediensten, is daardoor gestempeld. Er is sprake van verbondenheid met de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in PKN. Door middel van gebed, prediking en voorlichting wordt de gemeente toegerust tot haar taak en roeping. Hiertoe behoort onder andere de bevordering van de onderlinge saamhorigheid en liefde. We zullen als gemeente in een voortdurende en heilige omgang met de Bruidegom, als bruid hebben te leven ter versterking van het persoonlijke geloof en tevens hebben te functioneren als een Stad op een berg (een getuigende / wervende gemeente). De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Voorthuizen.

B. Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente is verdeeld in 2 wijken. Het bestuur van iedere wijk ligt bij de wijkkerkenraad. Overkoepelend is er een algemene kerkenraad die beslissingsrecht heeft m.b.t. zaken die de gehele gemeente aangaan. Zowel de wijkkerkenraden als de algemene kerkenraad worden gevormd door ambtsdragers uit de wijken. In onze gemeente bestaan de (wijk- en algemene) kerkenraden uit:​

 • 2 predikanten
 • 40 ouderlingen, waarvan 9 ouderlingen-kerkrentmeester
 • 11 diakenen

​​De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De namen van de kerkenraadsleden zijn te vinden op https://hervormdvoorthuizen.nl/kerkenraden/.

Het College van kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 9 ouderlingen-kerkrentmeester. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De missie / visie van de Hervormde gemeente Voorthuizen is als volgt samen te vatten:
Wij willen een gemeente van Christus zijn die:

 • blijft bij de Kern
 • rust vindt
 • samen werkt
 • door samenhang
 • in dienend leiderschap
 • met gebruik van gaven
 • ook daardoor getuigend is en anderen laat delen in het heil!

Voor een verdere uitwerking hiervan verwijzen wij naar https://hervormdvoorthuizen.nl/missie-en-visie/

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website https://www.hervormdvoorthuizen.nl/algemeen/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2011-2015 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratief medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Behoudens de predikanten ontvangen de leden van kerkenraden, colleges en commissies geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten / G.  Voorgenomen bestedingen

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

H. Verkorte staat van baten en lasten

 

Bij de cijfers over 2021 geven wij de volgende toelichtingen:
De Opbrengsten en Baten bestaan uit de inkomsten uit verhuur van kerkelijke
gebouwen en percelen, vrijwillige bijdragen, collecten, giften, de opbrengst van
de jaarlijkse rommelmarkt en dergelijke.

Aan de Uitgaven en Lastenkant worden de volgende posten vermeld:

 • Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen: onderhoud, energiekosten, verzekeringen en zakelijke lasten m.b.t. gebouwen en terreinen.
 • Afschrijvingen op onroerende zaken en inventaris.
 • Pastoraat: in deze post zijn de kosten met betrekking tot de predikanten, incl. bijstand pastoraat en gastpredikanten en kerkelijk werkers.
 • Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten: dit betreffen o.a. kosten m.b.t. licenties van liedbundels, kosten van catechese en andere kerkelijke
  activiteiten en de saldi van de jeugdcommissie, missionaire commissie (incl. VBW) en de WCA
 • Verplichtingen / bijdragen aan andere organen: afdrachten aan de PKN (landelijk) i.v.m. het gemeentelijk Quotum en de Solidariteitskas
 • Salarissen en vergoedingen m.b.t. de koster, schoonmaakster en administratief personeel
 • Kosten beheer, administratie en archief: hieronder vallen o.a. kantoorbenodigdheden, drukwerk, licentiekosten m.b.t. administratieve
  systemen, kosten van salarisadministratie, de website, kosten kerktelefoon en advieskosten.

Onder de Incidentele baten en lasten vallen o.a. incidentele schenkingen (baten). In 2021 is onder de Incidentele baten ook een herwaardering van de
onroerende zaken verwerkt. Vanaf 2020 moeten de gewaardeerd worden tegen actuele waarde (WOZ – waarde).
Deze herwaardering is in mindering gebracht op de herwaarderingsreserve. De incidentele schenkingen zijn toegevoegd aan de Bestemmingsreserve pastoraat. Deze reserve kan in de toekomst worden ingezet als het pastoraat niet (meer) volledig uit de jaarlijkse opbrengsten kan worden gefinancierd.

Het resultaat over 2021 bedroeg € 743.292.

Voor 2022 is een resultaat begroot van € 711.150. Op dat moment gaan wij ervan uit dat de realisatie over 2022 uit zal komen.

De totale opbrengsten worden op dit moment ongeveer gelijk ingeschat aan de inkomsten over 2021. Dit is het gevolg van een iets lagere opbrengst uit de actie kerkbalans, maar hogere opbrengsten uit verhuur van ruimtes in de kerkelijke gebouwen.

De kosten van onderhoud van de kerkelijke gebouwen en inventaris zijn hoger begroot dan de uitgaven in 2021 i.v.m. hogere uitgaven m.b.t. klein onderhoud,
energiekosten en een hogere toevoeging aan de voorziening groot onderhoud. Naar verwachting dalen de kosten van pastoraat. Hierbij houden wij rekening
met stijgingen op basis van salarisschalen en functie tredes, maar lagere afdrachten aan de Kas Predikantstraktementen bij de PKN in verband met de
predikantsvacature in Wijk 2.

Voor een uitgebreidere toelichting op het gerealiseerde resultaat 2021 en het begrote resultaat 2022 verwijzen wij u naar de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 die op verzoek ingezien kunnen worden bij het kerkelijk bureau.

College van Diakenen

A. Algemene gegevens

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Voorthuizen is aangemerkt als een ANBI-instelling. Hieronder worden haar belangrijkste gegevens vermeld:

Naam ANBI: DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VOORTHUIZEN
Telefoonnummer:  (0342) 478124
RSIN/Fiscaal nr.: 004873038

Inschrijvingsnummer KvK: 76381978
Website adres: https://hervormdvoorthuizen.nl/diaconie/
Email: diaconie@hervormdvoorthuizen.nl
Adres: Kerkstraat 35, 3781 GA  Voorthuizen
Postadres:  Postbus 160, 3780 BD  Voorthuizen

De Hervormde Gemeente te Voorthuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen.

B. Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente is verdeeld in 2 wijken. Het bestuur van iedere wijk ligt bij de wijkkerkenraad. Overkoepelend is er een algemene kerkenraad die beslissingsrecht heeft m.b.t. zaken die de gehele gemeente aangaan. Zowel de wijkkerkenraden als de algemene kerkenraad worden gevormd door ambtsdragers uit de wijken. In onze gemeente bestaan de (wijk- en algemene) kerkenraden uit:

§  2 predikanten

§  40 ouderlingen, waarvan 9 ouderlingen-kerkrentmeesters

§  11 diakenen

De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De namen van de kerkenraadsleden zijn te vinden op https://hervormdvoorthuizen.nl/kerkenraden/

Het College van Diakenen telt 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Zij voert haar werkzaamheden uit voor de beide wijkkerkenraden van onze gemeente.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, zo nodig contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk in Nederland

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij willen een gemeente van Christus zijn die:

 • Blijft bij de Kern
 • Rust vindt
 • Samen werkt door samenhang
 • In dienend leiderschap
 • Met gebruik van gaven
 • Ook daardoor getuigend is en anderen laat delen in het heil! 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Via de link: https://hervormdvoorthuizen.nl/over-de-gemeente/visie is het beleidsplan 2016-2020 van de diaconie van onze gemeente te vinden en te downloaden.

E. Beloningsbeleid

Er zijn geen betaalde diaconale medewerkers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten / G. Voorgenomen bestedingen

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel met de belangrijkste exploitatiegegevens treft u hieronder bij H. aan.

Sinds 2015 maakt Voorthuizen Helpt Roemenie (de Roemenië-commissie) deel uit van de Diaconie en vanaf 2021 geldt dat ook voor de Skwira-commissie.

In de begroting voor 2021 was, evenals in de jaren daarvóór, bewust een exploitatietekort opgenomen in verband met het bestaande beleid om de overtollige liquiditeiten af te bouwen door het doen van extra diaconale bestedingen. Verder is de bedoeling is nog steeds, dat er diaconale woningen gebouwd gaan worden, maar er is nog niets zeker en er zal zeker niet vóór 2023 gestart kunnen worden met de daadwerkelijk uitvoering van het project. Op dit moment zijn er dus nog veel onduidelijkheden over de exacte financiële consequenties en wat de invloed daarvan zal zijn op de (extra) bestedingen in de toekomst.

.

H. Verkorte staat van baten en lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen dragen in Nederland zelf zorg voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdragen voor het diaconale werk van onze gemeente. Dit gebeurt door wekelijkse collecten bij de erediensten en door giften via bank, huisbezoek e.d.

Voor de collecten wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld en worden de specifieke doelen steeds in de Veluwse Kerkbode (en ook op de website) vermeld.

De inkomsten van de Diaconie uit collecten en giften worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk (waaronder ouderenwerk), regionaal, provinciaal, landelijk als wereldwijd (en inclusief ook zending en evangelisatie) in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorzending van voor specifieke doelen gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de (zeer beperkte) kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De Corona-pandemie was op allerlei wijzen ook van invloed op onze kerkelijke gemeente en ook op onze Diaconie. Er was een kortere periode dat er helemaal geen Erediensten konden worden gehouden en daarna een langere periode met minder diensten en slechts een beperkt aantal kerkgangers. Maar de conclusie mag worden getrokken, dat het totaal aan ontvangsten via de Appostel-app én de vele bankoverschrijvingen boven verwachting goed is geweest.

Voor 2021 is er sprake van een positieve herwaardering van in totaal bijna € 48.000 op de 3 (verhuurde) diaconale woningen. Op de waarden van de (verpachte) onbebouwde gronden werd slechts een kleine positieve correctie (€ 1.700) toegepast. Daarnaast was er echter een negatieve herwaardering van € 44.000 naar aanleiding het ingediende en gehonoreerde bezwaar over te hoog vastgestelde waarden, zodat het totaal van de herwaarderingen van 2021 gesaldeerd op positief ca. € 5.600 uitkwam.

Daarnaast was het enerzijds zo, dat de inzamelingen en dus ook de bestedingen voor de doorzenddoelen van het opgestelde collecterooster fors lager waren dan normaal.

De Diaconie heeft ook vermogen in de vorm van woningen en gronden. De gronden zijn al heel lang eigendom van de Diaconie en het bestaande beleid is, om de jaarlijkse pachtopbrengsten, (opgenomen onder Opbrengsten uit bezittingen) hieruit te benutten voor het diaconale werk van onze gemeente.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen